0638404842 info.ikchetpalet@spectrum-spco.nl

Welkom bij IKC Het Palet

Beste ouders en verzorgers,

Bij het oriënteren op een basisschool wil je een plek vinden waar jouw kind zich acht jaar lang prettig voelt en goed kan ontwikkelen. In deze schoolgids vind je belangrijke informatie over Het Palet, die je helpt bij het maken van een keuze.

Het Palet is een onderdeel van stichting Spectrum. Dit schoolbestuur omvat acht scholen in Lansingerland. Spectrumscholen bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Onze school is een plek waar je echt jezelf kunt zijn. Een plek waar iedereen anders is, iedereen bijzonder en iedereen de moeite waard. We bieden je een palet aan mogelijkheden om zélf en sámen je toekomst in te groeien. Een gemeenschap waar we nieuwsgierig zijn naar elkaar en naar de wereld.

Vanuit betrokkenheid en enthousiasme geven wij kinderen een hoopvolle start om hun plek in de wereld te vinden. Door te experimenteren met samen leren, samen leven en samen werken. In een sterke verbinding tussen kinderen, leerkrachten en ouders.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om onze school te bezoeken.

Team IKC Het Palet

Ter informatie: Overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.

Download de schoolgids als PDF

1 Onze school

1.1 Spectrum-SPCO

Spectrum is een stichting voor protestants christelijk onderwijs, met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze leerlingen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.
IKC Het Palet is onderdeel van Spectrum-SPCO.

1.2 Visie en missie

Een plek waar je echt jezelf kan zijn

Wij geloven dat kinderen gelijke kansen hebben door hen ongelijk onderwijs aan te bieden. Samen met ouders en leerkrachten willen wij een veilige school zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf kan halen. Wij willen onze kinderen voorbereiden op de veranderende wereld en hen kennis en vaardigheden meegeven die hen in staat stelt om samen met hun medeburgers, in verbinding met elkaar, zorg te dragen voor elkaar, voor zichzelf en voor de wereld. Omdat zij niet alleen de toekomst hebben, maar ook de toekomst zijn.

Het is onze visie dat niet de vorm als uitgangspunt geldt, maar juist de diversiteit. Juist dit palet aan verschillen maakt dat wij elkaar kunnen aanvullen en met elkaar meer kunnen dan alle individuen bij elkaar. Wij geloven dat ieder kind uniek is, bijzonder is en de moeite waard is. Wij geloven in verbinding. Om die reden hebben wij doelgericht aandacht voor het zelfbeeld van ieder kind. En leren wij kinderen het zelf te doen en nadrukkelijk ook samen te doen.

Wij gaan hierbij voor:

Aandacht en betrokkenheid

Met elkaar zorgen wij voor een fijne sfeer en positief schoolklimaat. Van waaruit wij kunnen zorgdragen voor een duurzame wereld, maar zeker ook een duurzame samenleving. Waar iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Verbinding

Samen zijn wij een gemeenschap vol diversiteit. Door elkaar te ontmoeten leren wij ván en mét elkaar. In de units wordt samengewerkt en maken we gebruik van ieders talenten.

Leven

Vanuit zelfvertrouwen kun je groeien en van waarde zijn voor jezelf en de ander. Door jezelf te leren kennen leer je ook de verschillen tussen jezelf en de ander. Wat zijn je talenten? En welke juist niet? En hoe ga je om met tegenslagen? Hier liggen de kansen om samen meer te kunnen en verder te komen.

Vakmanschap

Wij werken op basis van vertrouwen en respect als team vaardig en bewust aan duidelijke doelen. Ieder teamlid draagt bij aan de organisatieontwikkeling en ieder onderdeel van ons werk wordt geplaatst in het grotere geheel van de doelen van onze school.

1.3 Identiteit

De wereld waarin wij leven verandert. Daarmee verandert ook hoe we met elkaar met de wereld omgaan. Vanuit onze christelijke traditie leren wij kinderen hoe je met anderen omgaat. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen met respect voor iedere cultuur en iedere achtergrond. Dankzij verbinding en ontmoeting krijgen onze kinderen alle ruimte om uit te groeien tot leergierige wereldburgers in een veranderende maatschappij. Dit noemen wij levensbeschouwelijk burgerschap.

1.4 COBI vliegt voorop
Cobi Het Palet
Cobi Het Palet

De uil COBI is onze mascotte. COBI symboliseert de vier pijlers van het beleid van Spectrum-SPCO, waar onze school onderdeel van is. Ons onderwijs steunt op:

 • Creativiteit
 • Onderzoekend leren
 • Burgerschapsvorming
 • ICT

Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs en voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor een leven ná school.

2 Ons onderwijs

2.1 Intro

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21ste eeuw. Met extra aandacht voor onderzoek, creatie en samenwerking bereiden we de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

2.2 Onderwijs op IKC Het Palet

Ik geef nooit les aan mijn leerlingen, ik probeer alleen de voorwaarden te scheppen waarin ze kunnen leren

Wij geloven dat onderwijs duurzaam moet zijn. Dat betekent dat ons onderwijs past bij het tijdperk waarin onze kinderen opgroeien. Onderwijs dat hen helpt om vaardigheden en kennis te ontwikkelen die hen in staat stelt om bij te dragen aan een duurzame wereld en een duurzame samenleving.

2.3 Onderwijsmodel

Op onze school stemmen wij ons onderwijsprogramma af op de eigen behoeften en mogelijkheden van onze kinderen. Er wordt lesgegeven in units, hierdoor ontstaat een leergemeenschap waarin kinderen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en oefenen voor een leven samen. Units bestaan uit kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt natuurlijk leren kinderen gestimuleerd. De kinderen zitten in wisselende samenstellingen bij elkaar, de dag begint en eindigt in de basisgroep.

Zij krijgen instructie in kleine groepen, bestaand uit kinderen met hetzelfde niveau en/ of dezelfde instructiebehoeften. Als kapstok voor de opbouw van een efficiënte les gebruiken wij het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
Wij gebruiken methodes om de lesstof aan te bieden. Deze methodes gebruiken wij als leidraad, maar zijn niet leidend. Voor ons is het leerproces van de kinderen leidend.

Kinderen worden actief gestimuleerd om samen te werken en wij maken bewust ruimte voor persoonsontwikkeling en verbinding. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende eigenschappen en talenten werken en leven samen in onze leergemeenschap. Zij kunnen veel van elkaar leren.

Deze leergemeenschap stopt niet aan het einde van de schooldag. Vanuit onze integrale visie op onderwijs en opvang realiseren wij één doorgaande lijn voor onderwijs en opvang. Hierbij richten wij ons eerst op de buitenschoolse opvang. In de toekomst is het onze ambitie om daar ook peuteropvang en de opvang van 0-2 jaar te realiseren.

2.4 Het jonge kind

Vanaf unit 1 stellen wij de brede talentontwikkeling van het kind centraal. De kinderen krijgen leerdoelgericht onderwijs, waarin gewerkt wordt vanuit thema’s. Binnen de thema’s is ruimte voor ontmoeting met jezelf, met de ander en met de wereld.  Voor jongere kinderen is spelen leren en leren spelen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen ontwikkelingslijn en deze volgen wij samen met het kind op de voet vanuit een verwachtingsvolle houding. Ieder kind heeft een eigen portfolio waarin wij deze ontwikkelingslijn volgen. Dagelijks dagen wij de kinderen uit om een ontwikkelingsstap te zetten naar ‘waar het bijna bij kan’. Zodat ieder kind leert waar zijn talenten liggen en waar niet. En zodat ieder kind een groeimindset ontwikkelt om nieuwe dingen aan te gaan, ook als het lastig is.

2.5 Lesdoelen

In de hogere groepen bouwen we de zelfstandigheid van de kinderen verder uit. Kinderen werken voor ieder vak op hun eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Om de (onderwijs)behoeften een kind scherp in beeld te krijgen, zijn het kind zelf en de ouders onmisbaar als samenwerkingspartners. Daarom plannen wij regelmatig gesprekken, waarin we samen de doelen voor de komende periode op een rij zetten.

2.6 Vakken en methodes

Dit zijn de vakken die wij onze kinderen aanbieden:

Hier volgt later meer informatie over de vakken.

2.7 Levensbeschouwelijk burgerschap

Als school binnen Spectrum-SPCO leren wij onze kinderen hoe je met elkaar omgaat. In lessen, gesprekken en gedrag laten wij een open houding zien, vanuit onze christelijke traditie. Hierdoor kunnen de kinderen groeien uitgroeien tot wereldburger, met respect voor anderen.

2.8 Kanjerschool

Vertrouwen is de basis om met elkaar samen te werken en samen te leren. Daarom zijn wij een Kanjerschool en geven we kanjertraining. In deze training leren we hoe we met elkaar omgaan, op een plek waarin iedereen zichzelf mag zijn.

2.9 COBI

COBI staat voor:

Creativiteit

Op school leer je meer dan alleen feiten. Het is ook de plek voor persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen oplossingsgericht en kritisch te denken. Het is cruciaal dat leerlingen daarbij veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en te creëren. Creativiteit gaat verder dan handvaardigheid, muziek en tekenen. In ons hele lesprogramma integreren we creatieve vaardigheden, eigen inzicht en cultuur. Zo maakt creativiteit je wereld groter.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Door zelf te ontdekken en onderzoeken kom je verder. Daarom maken we hier ruimte voor! Wij leren onze kinderen vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Want we geloven dat kinderen nog beter leren door te doen, dan wanneer iets hun wordt verteld.

Burgerschap

Onze kinderen zijn de wereldburgers van vandaag en morgen. Vanuit die visie besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk burgerschap. Voor een toekomst vol hoop.

ICT

Een kind dat digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. Met de juiste inzet van digitale mogelijkheden kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren en modern vormgeven.

2.10 Onderwijstijd

Definitie

Met onderwijstijd bedoelen we de uren per week die een kind op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Binnen de scholen van Spectrum-SPCO krijgen kinderen gedurende de bassischoolperiode 7520 uur onderwijs, in lijn met de wettelijke eis.

Lestijden

Maandag

8:30 – 14:00 uur

Dinsdag

8:30 – 14:00 uur

Woensdag

8:30 – 14:00 uur

Donderdag

8:30 – 14:00 uur

Vrijdag

8:30 – 14:00 uur


Vakanties en belangrijke data

Actuele vakanties en belangrijke data, waaronder studiedagen, staan op onze website.

3 Werken aan kwaliteit

3.1 Kwaliteitsnorm

Op IKC Het Palet gaan wij voor gepersonaliseerd leren en onderwijzen en gaan wij uit van gelijke kansen door ongelijk onderwijs. Hierin staat de best mogelijke zorg voor ieder kind in onze begeleiding voorop. In verbinding met de kinderen en hun ouders hebben wij een positieve en verwachtingsvolle houding naar de kinderen, zijn wij emotioneel betrokken en gaan wij uit van ieders talenten, van verschillende en van de mogelijkheid om te groeien vanuit een positief zelfbeeld.

3.2 Doelen en ambities

Ons streven is om alle kinderen ten aanzien van de basisvaardigheden uit te laten stromen op 1F niveau. Dit is het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de basisschoolleerlingen zou moeten beheersen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem

Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Met deze vraag reflecteren en bezinnen we doorlopend op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we onze koers voor de komende jaren uitwerken. Deze vertalen we jaarlijks in een optimaliseringsplan, waarin we onze jaardoelen beschrijven.

We evalueren onze doelen regelmatig met het team, door enquêtes onder ouders en leerlingen en door externe audits. Hierdoor blijven wij ons onderwijs bewust en kritisch verbeteren.

3.4 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. Vanaf de kleutergroepen werken wij met een leerling-volgt-zichzelf systeem in een portfolio. Vanaf groep 3 gebruiken wij daarnaast het Cito-leerlingvolgsysteem naast methodetoetsen en observaties van de leerkrachten. In groep 8 gebruiken we de afsluitende doorstroomtoets. Al deze toetsen geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Voor de gehele school gebruiken we het systeem LeerUniek om resultaten te analyseren. Met die gegevens kunnen we ons aanbod bijstellen waar dat nodig of gewenst is.

3.5 Resultaten van ons onderwijs

Monitoren vaardigheden

Uiteindelijk zijn wij benieuwd wat het resultaat van onze inspanningen is. Naast het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en zorg dragen voor het welbevinden van kinderen, is het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg belangrijk. Daarom monitoren we doorlopend hoe de ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt. De resultaten van onze school worden vergeleken met de gestelde ambitiedoelen binnen Spectrum-SPCO. Deze doelen zijn hoger dan de normen van de onderwijsinspectie. Ook worden de resultaten vergeleken met die van andere Spectrum-scholen en met scholen met een gelijke wegingsfactor. Dit levert duidelijke inzichten op.

Voor onze school geldt dat wij in de toekomst deze gegevens ook nauwkeurig zullen monitoren.

Resultaten in beeld

Tot en met 2023 is ieder jaar in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen eind groep 8 kunnen zeggen dat zij een prettige en gelukkige schooltijd bij ons hebben gehad, waarin ze hebben geleerd hun talenten goed te benutten en goed konden presteren. Hiermee komen ze uiteindelijk op een voor hen passende school voor voortgezet onderwijs terecht.

Aan het einde van de basisschoolperiode wordt de zogeheten doorstroomtoets afgenomen. Zodra wij op Het Palet kinderen hebben in deze basisschoolfase gaan wij hier ook gebruik van maken.

3.6 Schooladvies

Gesprekken en toetsing

Wij starten op IKC Het Palet met unit 1 en 2. Dat betekent dat wij op dit moment nog niet te maken hebben met schooladvisering. Zodra dit aan de orde is zullen wij hier duidelijk en planmatig mee omgaan. De basis is dat wij de kinderen vanaf hun eerste dag volgen op hun onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften en samen met de kinderen zelf en hun ouders in een doorgaande lijn ondersteunen in hun ontwikkeling.

Uitstroom in beeld

Voor onze school geldt dat wij de komende jaren nog geen uitstroom naar het voortgezet onderwijs zullen hebben.

4 Inclusief onderwijs

4.1 Ondersteuning van het jonge kind

Zodra een kind bij ons is aangemeld (in de meeste gevallen in groep 1) start de ondersteuning omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij bij ouders naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie delen wij met de leerkracht en de intern begeleider. Vervolgens realiseren we de ondersteuning voor het jonge kind binnen ons onderwijs. De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Vroegtijdige signalering is namelijk van groot belang. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van een kind duidelijk zijn, hoe beter wij ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in het groepsplan.

4.2 Basisondersteuning en lichte ondersteuning

Wij werken op IKC Het Palet met een vaste ondersteuningsstructuur. De intern begeleider heeft de specifieke taak om leerlingen en leerkrachten met een hulpvraag te begeleiden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij de kinderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften en hoe wij waar nodig meer ondersteuning bieden.

Daarnaast is er binnen de school een aantal specialisten dat kan meedenken als kinderen op bepaalde gebieden achterblijven of andere ondersteuning nodig hebben.
Bij specifieke hulpvragen van leerkrachten kan het zijn dat wij de hulp van ons samenwerkingsverband, PPO-Delflanden, inschakelen om hun onafhankelijke expertise (preventief) in te zetten. Er komt dan een deskundige meedenken op een ondersteuningsvraag binnen een groep. Op deze manier zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van onderwijs en kunnen wij kinderen blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

4.3 Extra ondersteuning

Het kan zo zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft waarvoor wij als school geen passende ondersteuning in huis hebben. Op dat moment kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door het inzetten van arrangementen is het mogelijk om expertise zo dichtbij mogelijk in te zetten voor een kind. Een arrangement geldt altijd voor een bepaalde periode. En dit wordt goed gemonitord en regelmatig met elkaar geëvalueerd met school, ouders en de externe betrokkenen. In deze gesprekken staan altijd de onderwijsdoelen centraal die wij als school met het kind willen bereiken.

4.4 Jeugdcoach op school

Aan onze school is een jeugdcoach op school (JOS) verbonden. Zij is in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Op verzoek biedt zij hulp aan kinderen door met hen gesprekken te voeren. Ook geeft zij advies aan ouders en leerkrachten als er zorgen zijn over een kind. Deze laagdrempelige ondersteuning is aanvullend en ondersteunend voor school en voor ouders. Op het moment dat deze ondersteuning binnen school niet toereikend is, helpt de jeugdcoach om de juiste (vervolg)hulp te vinden. De JOS is op vaste momenten op school aanwezig.

4.5 PPO Delflanden

In Nederland geldt de wet op Passend Onderwijs. Want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Thuis en op school. Soms maakt een kind in de ontwikkeling iets mee waardoor het even minder gaat op school. Leren en concentreren kan dan lastig zijn. Meestal komt dit met hulp in school weer goed. Soms gaat het niet vanzelf en hebben kinderen iets extra’s nodig. Op dat moment kijkt de school samen met jullie als ouders en met het kind wat er nodig is. Dit kan (tijdelijke) ondersteuning zijn. Of een extra voorziening op school, waardoor een kind op de gewone basisschool kan blijven. Bij zo’n voorziening spreken we over een arrangement. Dit wordt afgegeven door het samenwerkingsverband PPO-Delflanden (www.ppodelflanden.nl) waar de Spectrumscholen onder vallen.

Bij de aanname van een kind zullen wij altijd goed kijken waar een kind zich het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Daarom kijken wij of wij de juiste ondersteuning, specialistische kennis en voorzieningen in huis hebben. We willen zeker weten dat wij onderwijskundig voldoende toegerust zijn om het kind verder te helpen met leren. Daarnaast moeten andere kinderen geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Hoewel we altijd serieus overwegen of we een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen plaatsen, is dit niet altijd mogelijk.

Uiterlijk 10 weken nadat het kind formeel is aangemeld, wordt een beslissing over plaatsing genomen. We zoeken binnen ons samenwerkingsverband naar de juiste onderwijsinstelling en helpen ouders vanaf aanmelding tot de uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact op te nemen met de directeur van de school. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende alle schooljaren ontzettend belangrijk blijven. Samen is meer!

 

5 Veiligheid op school

5.1 Intro

Dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op onze school, vinden wij het belangrijkst. Daarom zijn goede omgangsvormen onze basis. Voor leerkrachten, kinderen, ouders en betrokkenen horen daar regels en afspraken bij.

5.2 Anti-pestprogramma

Natuurlijk hebben wij ook een anti-pestprotocol. Je vindt deze op onze website. In lijn hiermee werkt er een anti-pestcoördinator op onze school. Voor meer informatie of contact verwijzen we je naar het protocol op onze website.

Wij werken daarnaast met de Kanjertraining. Door de Kanjertraining leren we dat vertrouwen de basis is. Vanuit daar kunnen we samenwerken op een manier waarop iedereen zich gezien, erkend en gewaardeerd voelt.

5.3 IPB en privacy

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de Wet op Privacy. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen contact met externe organisaties wordt opgenomen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. De schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts worden gezien als interne organisaties.
Meer informatie over ons privacybeleid kun je vinden op onze website.

5.4 Aandachtsfunctionaris en Meldcode

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat alle Spectrum-scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld. Ook houden wij ons aan de landelijk verplichte ‘Meldcode Huiselijk Geweld’. De aandachtsfunctionaris bij ons op school is Marian Siepel.
Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

5.5 Ontruiming en BHV

Minstens één keer per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat leerkrachten en kinderen in geval van brand of calamiteiten weten wat ze wel en niet moeten doen. Bovendien volgen onze bhv’ers ieder jaar een herhalingscursus BHV, om hun kennis op te frissen. IKC Het Palet heeft een veiligheidsplan dat is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

5.6 Contactpersoon

Binnen Spectrum-SPCO zijn er interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt bij een klacht en helpen je op weg in de stappen die je kan ondernemen. Desgewenst brengen zij je in contact met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon op onze school is Marian Siepel.

5.7 Klachtenregeling

Wij werken samen met jou aan de ontwikkeling van je kind. Met vragen of opmerkingen over de communicatie of samenwerking ben je altijd welkom voor een gesprek. Vaak kunnen we klachten, over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in overleg en op een juiste manier samen afhandelen. Als dat niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Stichting Spectrum-SPCO kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De klachtenregeling is te vinden op onze website.

5.8 Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verbonden aan de stichting als geheel. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw W. Vink.
E: wvink6161@gmail.com
T: 06-51832505

6 Samenwerking met ouders

6.1 Intro

Wij zijn, als ouders en school, samen betrokken bij de ontwikkeling van jouw kind. Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en spreken. Natuurlijk zal deze communicatie vooral over specifieke zaken omtrent je eigen kind gaan. Maar betrokkenheid van ouders gaat voor ons verder.

6.2 Gesprekken met ouders

Wij organiseren elk schooljaar contactmomenten. Deze gesprekken zijn regelmatig ook samen met je kind. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even langslopen of een afspraak maken met de leerkracht of de directie.

6.3 Oudercommunicatie app

Wij gebruiken de app Parro om ouders te informeren en waar nodig met jullie te communiceren. Via deze weg versturen we nieuwsbrieven, delen we nieuws (per groep) en zijn in een agenda alle belangrijke data te vinden. Ook kunnen ouders individueel met leerkrachten over hun eigen kind communiceren.

6.4 Informatie online

Op onze website is veel informatie te vinden. Je kunt ons daarnaast volgen op Facebook en Instagram.
Facebook: IKC Het Palet Bergschenhoek
Instagram: @ikchetpaletbergschenhoek

6.5 Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn blij met ouders die willen meedenken! Onze medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders die op beleidsmatig niveau met ons meedenken over zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraad geeft hierbij adviezen en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. Een afgevaardigde van iedere MR neemt deel aan de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spectrum-SPCO.
In de fase dat wij nog heel klein zijn is de samenstelling ook klein. Naarmate wij groeien zal de medezeggenschap uit twee leerkrachten en twee ouders gaan bestaan.

6.6 Ouderbetrokkenheid

Wij zijn nog een kleine, startende school. Maar wij hebben een enthousiaste groep ouders die ons ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten. Samen met teamleden en andere ouders maken zij het onderwijs voor de kinderen nog leuker en mooier.

6.7 Sponsoring

Voor sponsoring in het onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met onderwijsorganisaties een convenant gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.
Mochten wij als school te maken krijgen met sponsoring is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Het convenant bepaalt onze speelruimte.

7 Praktisch

7.1 Intro

De meest up-to-date informatie over praktische zaken staat op onze website.

7.2 Verzuim

In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Regels voor schorsing en verwijdering

Spectrum-SPCO hanteert op alle scholen een regeling schorsing en verwijdering, dus ook op Het Palet. Deze is te vinden op onze website.

Voorkomen en bestrijden van (ongeoorloofd) schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Wat geoorloofd schoolverzuim is, staat hieronder onder ‘Verlof’. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid – leerplicht).

7.3 Verlof

Regeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden tijdens alle schooltijden aanwezig verwacht. In bijzondere situaties kan de directie toestemming verlenen tot verlof.

In de verlofregeling spreken we over:

 • Eerstegraads familie
  • ouders
 • Tweedegraads familie
  • broers en zussen
  • grootouders
 • Derdegraads familie
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

Situaties waarin verlof aangevraagd en verleend kan worden:

Overlijden van bloed- of aanverwanten

 • Eerstegraads familie              maximaal 4 dagen
 • Tweedegraads familie           maximaal 2 dagen
 • Derdegraads familie               maximaal 1 dag

Huwelijk en jubilea

 • Familie in Lansingerland              maximaal 1 dag
 • Familie buiten Lansingerland      maximaal 2 dagen
 • Huwelijks- of Ambtsjubileum      maximaal 1 dag
  • Eerste- of tweedegraads familie
  • 12,5 | 25 | 40 | 50 | 60 jarig

Bevalling van moeder/ verzorgster

1 dag

Religieuze feesten die mogelijk niet in de reguliere vakanties vallen

 • Joods Nieuwjaar
 • Grote Verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods Slotfeest
 • Joods Paasfeest
 • Joods Wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Let op: Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en alleen als je praktiserend bent in je geloof. Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

Vakantie / extra verlof

Er kunnen omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat ouders/ verzorgers hun kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school willen houden. Voor dit ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld:

Extra verlof mag alleen worden toegekend als:

 • Door de aard van het beroep van (één van) de ouders/ verzorgers vakantie niet in een schoolvakantie mogelijk is;
 • Er zeer gewichtige omstandigheden zijn.

Verdere voorwaarden:

 • Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie in het schooljaar;
 • Het verlof mag sowieso niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

Overig

 • Andere zeer bijzondere gevallen in overleg

Meer informatie is te vinden op www.lansingerland.nl en op www.rijksoverheid.nl.

N.B. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Wil je liever niet dat jouw kind meedoet aan een extra activiteit? Dan kun je het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als het kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

7.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders van de medezeggenschapsraad hiermee hebben ingestemd. Wij vragen een eenmalige bijdrage van €32,50 per leerling. Hiervan bekostigen wij onder andere de afscheidsavond van groep 8, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paaslunch en de sportdag.
Daarnaast zijn er vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en aan ouders kenbaar gemaakt.

De vrijwillige bijdrage is ook echt een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle kinderen altijd meedoen aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

7.5 Opvang

IKC

IKC Het Palet is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat wij onderwijs en opvang realiseren in één doorgaande lijn. Hierbij richten wij ons eerst op de buitenschoolse opvang.
In de toekomst zullen wij hier de peuterspeelzaal aan toevoegen en het is uiteindelijk ook onze ambitie om opvang van 0-2 jaar te realiseren.
Wil je opvang regelen voor je kind van 14.00 uur? Neem dan gerust contact met ons op.

Mocht je interesse hebben voor opvang voor 0-4 jaar? Wij werken onder andere samen met onderstaande organisaties voor kinderopvang. Bij interesse adviseren we je met klem dit vroegtijdig aan te geven bij de BSO van jullie keuze. Het is aan ouders zelf om een contract met de organisatie af te sluiten.

De organisaties waar wij onder andere mee samenwerken zijn:
Partou
De Koeienwei

Tussenschoolse opvang

Wij hebben een vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen dagelijks hun lunchpakket mee naar school nemen en wij met elkaar eten. Voor of na het eten hebben de kinderen een pauze.

8 Aanmelden en plaatsing

8.1 Aanmelden

Kom gerust langs om kennis te maken met onze school, ons gebouw en ons onderwijs! Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via de website. Uiteraard kun je ook telefonisch een afspraak maken, daarvoor kun je onze school bellen op telefoonnummer 06-38404842.
Het kan gebeuren dat wij in bepaalde groepen te maken hebben met een leerlingenstop. Als dit speelt geven wij dit aan op onze website.